สถิติการฉีดวัคซีน COVID-19 และการรายงานสุขภาพประจำวัน นิสิต

ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19
 
ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 แยกตามคณะ
# คณะ จำนวนนิสิต ฉีดเข็ม 1 ฉีดเข็ม 2
1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 156 104 91
2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 328 152 118
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 212 151 147
4 คณะวิทยาศาสตร์ 626 378 334
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 142 95 85
6 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 797 478 398
7 วิทยาลัยนานาชาติ 48 15 8
8 คณะนิติศาสตร์ 2,567 336 202
9 คณะศึกษาศาสตร์ 3,654 191 119
10 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2,316 98 30
11 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 1,303 37 14
12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,633 46 16
13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 626 9 2
สถิติการรายงานสุขภาพของนิสิต
วันที่
จำนวนนิสิตทั้งหมด
15,408
รายงานสุขภาพ วันที่ 16/08/2565 แล้ว
0 (0.00%)
# จังหวัด จำนวนนิสิต
รวม 0
สถิติการรายงานสุขภาพของนิสิต แยกตามคณะ 16/08/2565
# คณะ นิสิต บันทึก ร้อยละ
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,633 0 0.00%
2 คณะวิทยาศาสตร์ 626 0 0.00%
3 คณะศึกษาศาสตร์ 3,654 0 0.00%
4 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 328 0 0.00%
5 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 797 0 0.00%
6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 626 0 0.00%
7 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2,316 0 0.00%
8 คณะนิติศาสตร์ 2,567 0 0.00%
9 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 1,303 0 0.00%
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 142 0 0.00%
11 วิทยาลัยนานาชาติ 48 0 0.00%
12 คณะพยาบาลศาสตร์ 212 0 0.00%
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 156 0 0.00%