สถิติการฉีดวัคซีน COVID-19 และการรายงานสุขภาพประจำวัน นิสิต

ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19
 
ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 แยกตามคณะ
# คณะ จำนวนนิสิต ฉีดเข็ม 1 ฉีดเข็ม 2
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 218 161 67
2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 146 43 15
3 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 339 61 23
4 วิทยาลัยนานาชาติ 45 16 8
5 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 838 172 91
6 คณะวิทยาศาสตร์ 719 98 43
7 คณะนิติศาสตร์ 2,467 374 210
8 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2,448 214 19
9 คณะศึกษาศาสตร์ 3,128 248 44
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 152 12 5
11 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 1,024 46 14
12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,539 123 25
13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 617 16 2
สถิติการรายงานสุขภาพของนิสิต
วันที่
จำนวนนิสิตทั้งหมด
14,680
รายงานสุขภาพ วันที่ 28/09/2564 แล้ว
225 (1.53%)
# จังหวัด จำนวนนิสิต
1 สงขลา 43
2 พัทลุง 31
3 ตรัง 31
4 นครศรีธรรมราช 28
5 ปัตตานี 20
6 นราธิวาส 17
7 กระบี่ 15
8 สุราษฎร์ธานี 11
9 สตูล 11
10 ยะลา 8
11 พังงา 4
12 เชียงราย 1
13 ขอนแก่น 1
14 ชุมพร 1
15 ระนอง 1
16 นครราชสีมา 1
17 ภูเก็ต 1
รวม 225
สถิติการรายงานสุขภาพของนิสิต แยกตามคณะ 28/09/2564
# คณะ นิสิต บันทึก ร้อยละ
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 218 139 63.76%
2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 339 53 15.63%
3 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 838 24 2.86%
4 คณะวิทยาศาสตร์ 719 6 0.83%
5 คณะนิติศาสตร์ 2,467 2 0.08%
6 คณะศึกษาศาสตร์ 3,128 1 0.03%
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,539 0 0.00%
8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 617 0 0.00%
9 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2,448 0 0.00%
10 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 1,024 0 0.00%
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 152 0 0.00%
12 วิทยาลัยนานาชาติ 45 0 0.00%
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 146 0 0.00%