สถิติการฉีดวัคซีน COVID-19 และการรายงานสุขภาพประจำวัน บุคลากร

ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19
 
ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 แยกตามหน่วยงาน
# หน่วยงาน บุคลากร เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3
1 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 6 6 1
2 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 7 7 7 2
3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 17 16 15 2
4 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 48 48 45 8
5 บัณฑิตวิทยาลัย 7 7 7 0
6 สำนักคอมพิวเตอร์ 38 38 38 24
7 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 33 31 26 0
8 สำนักหอสมุด 37 37 37 12
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 13 4 1
10 คณะวิทยาศาสตร์ 163 158 156 27
11 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 30 27 19 2
12 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 49 49 36 7
13 งานวิเทศสัมพันธ์ 2 2 2 1
14 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 5 5 5 0
15 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 19 19 19 7
16 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 22 22 22 0
17 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 22 22 21 3
18 ฝ่ายแผนงาน 10 10 10 1
19 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 32 32 30 2
20 มหาวิทยาลัยทักษิณ 6 6 6 0
21 วิทยาลัยนานาชาติ 4 3 2 1
22 ฝ่ายวิชาการ 15 15 14 6
23 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5 5 5 0
24 คณะพยาบาลศาสตร์ 28 26 25 18
25 ฝ่ายนิติการ 5 5 4 2
26 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 22 22 21 5
27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 14 14 14 9
28 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 13 12 4 0
29 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 9 9 9 3
30 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 82 71 57 6
31 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 48 45 42 1
32 คณะศึกษาศาสตร์ 90 83 77 5
33 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 123 106 98 1
34 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 68 64 62 1
35 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 21 10 2
36 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 19 18 7 3
37 คณะนิติศาสตร์ 50 43 39 2
38 สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 0 0 0
สถิติการรายงานสุขภาพของบุคลากร
วันที่
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
1,185
รายงานสุขภาพ วันที่ 20/01/2565 แล้ว
382 (32.24%)
# จังหวัด จำนวนบุคลากร
1 พัทลุง 206
2 สงขลา 158
3 นครศรีธรรมราช 11
4 ตรัง 3
5 ปัตตานี 1
6 ภูเก็ต 1
7 ร้อยเอ็ด 1
8 กระบี่ 1
9 กรุงเทพมหานคร 1
รวม 383
สถิติการรายงานสุขภาพของบุคลากร แยกตามหน่วยงาน 20/01/2565
# หน่วยงาน บุคลากร บันทึก ร้อยละ
1 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 5 5 100.00%
2 ฝ่ายวิชาการ 15 15 100.00%
3 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5 5 100.00%
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 14 14 100.00%
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 28 27 96.43%
6 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 22 20 90.91%
7 สำนักหอสมุด 37 32 86.49%
8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 5 83.33%
9 สำนักคอมพิวเตอร์ 38 29 76.32%
10 บัณฑิตวิทยาลัย 7 5 71.43%
11 คณะวิทยาศาสตร์ 163 86 52.76%
12 งานวิเทศสัมพันธ์ 2 1 50.00%
13 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 82 40 48.78%
14 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 9 4 44.44%
15 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 7 3 42.86%
16 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 48 20 41.67%
17 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 49 20 40.82%
18 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 19 7 36.84%
19 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 33 6 18.18%
20 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 22 4 18.18%
21 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 17 3 17.65%
22 คณะศึกษาศาสตร์ 90 12 13.33%
23 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 32 4 12.50%
24 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 48 5 10.42%
25 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 30 3 10.00%
26 สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 1 7.14%
27 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 19 1 5.26%
28 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 1 4.55%
29 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 123 3 2.44%
30 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 68 1 1.47%
31 คณะนิติศาสตร์ 50 0 0.00%
32 สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 0 0.00%
33 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 22 0 0.00%
34 ฝ่ายแผนงาน 10 0 0.00%
35 มหาวิทยาลัยทักษิณ 6 0 0.00%
36 วิทยาลัยนานาชาติ 4 0 0.00%
37 ฝ่ายนิติการ 5 0 0.00%
38 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 13 0 0.00%