สถิติการฉีดวัคซีน COVID-19 และการรายงานสุขภาพประจำวัน บุคลากร

ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19
 
 
ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 แยกตามหน่วยงาน
# หน่วยงาน จำนวนบุคลากร เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5
1 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 7 7 7 2 0 0
2 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 17 17 16 12 2 0
3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 46 46 44 15 0 0
4 บัณฑิตวิทยาลัย 7 7 7 1 0 0
5 สำนักคอมพิวเตอร์ 38 38 38 35 4 0
6 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 33 33 29 3 0 0
7 สำนักหอสมุด 35 35 35 33 3 0
8 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 30 29 22 9 0 0
9 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 50 50 38 15 0 0
10 งานวิเทศสัมพันธ์ 4 4 4 4 1 0
11 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 5 5 5 3 1 0
12 ฝ่ายแผนงาน 11 11 11 1 0 0
13 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 32 32 31 16 0 0
14 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2 2 2 0 0 0
15 วิทยาลัยนานาชาติ 4 3 2 1 0 0
16 ฝ่ายวิชาการ 26 26 23 9 0 0
17 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5 5 5 4 0 0
18 ฝ่ายนิติการ 5 5 4 2 2 0
19 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 14 13 4 0 0 0
20 หน่วยตรวจสอบภายใน 6 6 6 2 0 0
21 คณะวิทยาศาสตร์ 162 156 154 86 7 0
22 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 76 65 54 23 0 0
23 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 48 45 42 3 1 0
24 คณะศึกษาศาสตร์ 87 80 75 21 0 0
25 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 22 22 16 0 0
26 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 22 21 20 9 1 0
27 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 21 20 20 0 0 0
28 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 20 19 19 12 0 0
29 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 122 104 96 4 0 0
30 สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 12 4 2 0 0
31 คณะพยาบาลศาสตร์ 28 24 23 19 1 0
32 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 63 57 56 1 0 0
33 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 21 11 5 0 0
34 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 20 18 7 6 0 0
35 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 10 9 9 7 0 0
36 คณะนิติศาสตร์ 49 42 38 2 1 0
37 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 28 25 23 15 0 0
สถิติการรายงานสุขภาพของบุคลากร
วันที่
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
1,193
รายงานสุขภาพ วันที่ 04/07/2565 แล้ว
64 (5.36%)
# จังหวัด จำนวนบุคลากร
1 พัทลุง 36
2 สงขลา 26
3 กรุงเทพมหานคร 1
4 นครศรีธรรมราช 1
รวม 64
สถิติการรายงานสุขภาพของบุคลากร แยกตามหน่วยงาน 04/07/2565
# หน่วยงาน บุคลากร บันทึก ร้อยละ
1 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 5 3 60.00%
2 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5 3 60.00%
3 งานวิเทศสัมพันธ์ 4 2 50.00%
4 ฝ่ายนิติการ 5 2 40.00%
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 28 11 39.29%
6 หน่วยตรวจสอบภายใน 6 2 33.33%
7 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 10 2 20.00%
8 คณะพยาบาลศาสตร์ 28 5 17.86%
9 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 46 6 13.04%
10 คณะวิทยาศาสตร์ 162 17 10.49%
11 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 32 3 9.38%
12 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 17 1 5.88%
13 สำนักหอสมุด 35 2 5.71%
14 ฝ่ายวิชาการ 26 1 3.85%
15 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 30 1 3.33%
16 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 33 1 3.03%
17 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 76 2 2.63%
18 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 7 0 0.00%
19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 122 0 0.00%
20 คณะศึกษาศาสตร์ 87 0 0.00%
21 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 48 0 0.00%
22 คณะนิติศาสตร์ 49 0 0.00%
23 บัณฑิตวิทยาลัย 7 0 0.00%
24 สำนักคอมพิวเตอร์ 38 0 0.00%
25 สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 0 0.00%
26 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 50 0 0.00%
27 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 20 0 0.00%
28 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 63 0 0.00%
29 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 21 0 0.00%
30 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 22 0 0.00%
31 ฝ่ายแผนงาน 11 0 0.00%
32 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2 0 0.00%
33 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 0 0.00%
34 วิทยาลัยนานาชาติ 4 0 0.00%
35 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 20 0 0.00%
36 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 0 0.00%
37 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 14 0 0.00%