สถิติการฉีดวัคซีน COVID-19 และการรายงานสุขภาพประจำวัน บุคลากร

ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19
 
    ที่มาข้อมูล MOPH IC ผ่านช่องทาง สสจ.สงขลา ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 22/08/2564 10:00 น. 
ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 แยกตามหน่วยงาน
# หน่วยงาน จำนวนบุคลากร ฉีดเข็ม 1 ฉีดเข็ม 2 ฉีดเข็ม 3
1 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 6 2 0
2 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 7 7 0 0
3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 17 16 2 0
4 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 47 47 7 0
5 บัณฑิตวิทยาลัย 7 7 1 0
6 สำนักคอมพิวเตอร์ 38 36 6 0
7 สำนักหอสมุด 37 35 2 0
8 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 50 50 10 2
9 งานวิเทศสัมพันธ์ 2 2 0 0
10 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 21 20 2 0
11 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 22 22 2 0
12 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 22 21 2 1
13 ฝ่ายแผนงาน 10 10 2 0
14 มหาวิทยาลัยทักษิณ 7 7 0 0
15 ฝ่ายวิชาการ 17 17 1 0
16 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5 4 0 0
17 คณะพยาบาลศาสตร์ 28 26 18 7
18 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 18 18 3 0
19 ฝ่ายนิติการ 4 4 2 0
20 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 22 2 0
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 14 14 14 0
22 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 14 13 1 0
23 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 71 69 7 0
24 คณะวิทยาศาสตร์ 169 157 21 2
25 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 32 31 3 0
26 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 47 45 2 0
27 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 22 4 0
28 คณะศึกษาศาสตร์ 89 81 12 0
29 สถาบันวิจัยและพัฒนา 15 14 2 0
30 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 30 27 4 0
31 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 11 10 2 0
32 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 38 33 6 0
33 คณะนิติศาสตร์ 47 42 12 0
34 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 120 104 9 0
35 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 93 70 7 0
36 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 5 4 0 0
37 วิทยาลัยนานาชาติ 4 3 0 0
สถิติการรายงานสุขภาพของบุคลากร
วันที่
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
1,210
รายงานสุขภาพ วันที่ 28/09/2564 แล้ว
435 (35.95%)
# จังหวัด จำนวนบุคลากร
1 พัทลุง 227
2 สงขลา 176
3 นครศรีธรรมราช 22
4 ตรัง 5
5 ยะลา 1
6 กรุงเทพมหานคร 1
7 ปทุมธานี 1
8 กระบี่ 1
9 สตูล 1
10 ร้อยเอ็ด 1
รวม 436
สถิติการรายงานสุขภาพของบุคลากร แยกตามหน่วยงาน 28/09/2564
# หน่วยงาน บุคลากร บันทึก ร้อยละ
1 งานวิเทศสัมพันธ์ 2 2 100.00%
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 14 14 100.00%
3 สำนักหอสมุด 37 36 97.30%
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 28 26 92.86%
5 ฝ่ายวิชาการ 17 15 88.24%
6 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 22 19 86.36%
7 สำนักคอมพิวเตอร์ 38 31 81.58%
8 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5 4 80.00%
9 คณะวิทยาศาสตร์ 169 108 63.91%
10 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 5 3 60.00%
11 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 47 28 59.57%
12 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 30 17 56.67%
13 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 50 28 56.00%
14 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 3 50.00%
15 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 18 8 44.44%
16 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 32 14 43.75%
17 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 7 3 42.86%
18 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 93 37 39.78%
19 ฝ่ายแผนงาน 10 3 30.00%
20 บัณฑิตวิทยาลัย 7 2 28.57%
21 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 21 6 28.57%
22 วิทยาลัยนานาชาติ 4 1 25.00%
23 สถาบันวิจัยและพัฒนา 15 3 20.00%
24 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 17 3 17.65%
25 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 4 17.39%
26 คณะศึกษาศาสตร์ 89 9 10.11%
27 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 11 1 9.09%
28 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 47 3 6.38%
29 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 1 4.35%
30 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 38 1 2.63%
31 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 71 1 1.41%
32 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 120 1 0.83%
33 คณะนิติศาสตร์ 47 0 0.00%
34 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 22 0 0.00%
35 มหาวิทยาลัยทักษิณ 7 0 0.00%
36 ฝ่ายนิติการ 4 0 0.00%
37 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 14 0 0.00%