สถิติการฉีดวัคซีน COVID-19 และการรายงานสุขภาพประจำวัน บุคลากร

ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19
 
ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 แยกตามหน่วยงาน
# หน่วยงาน บุคลากร เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3
1 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 6 6 0
2 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 7 7 7 0
3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 17 16 15 0
4 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 47 47 44 0
5 บัณฑิตวิทยาลัย 7 7 7 0
6 สำนักคอมพิวเตอร์ 38 36 36 0
7 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 33 31 26 0
8 สำนักหอสมุด 37 37 36 1
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 15 14 2 0
10 คณะวิทยาศาสตร์ 166 159 144 7
11 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 30 27 19 1
12 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 49 49 22 2
13 งานวิเทศสัมพันธ์ 2 2 2 0
14 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 5 5 5 0
15 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 21 21 20 0
16 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 22 22 22 0
17 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 80 69 51 3
18 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 22 21 20 1
19 ฝ่ายแผนงาน 10 10 10 0
20 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 32 32 28 0
21 มหาวิทยาลัยทักษิณ 6 6 6 0
22 วิทยาลัยนานาชาติ 4 3 2 0
23 ฝ่ายวิชาการ 17 17 16 0
24 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5 4 4 0
25 คณะพยาบาลศาสตร์ 29 27 25 17
26 ฝ่ายนิติการ 5 4 4 0
27 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 22 21 12 2
28 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 14 14 14 7
29 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 14 13 4 0
30 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 9 9 9 0
31 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 66 64 62 0
32 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 121 107 99 0
33 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 48 45 42 0
34 คณะนิติศาสตร์ 47 44 40 1
35 คณะศึกษาศาสตร์ 89 82 74 0
36 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 22 9 1
37 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 19 18 5 0
สถิติการรายงานสุขภาพของบุคลากร
วันที่
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
1,184
รายงานสุขภาพ วันที่ 27/10/2564 แล้ว
388 (32.77%)
# จังหวัด จำนวนบุคลากร
1 พัทลุง 212
2 สงขลา 147
3 นครศรีธรรมราช 16
4 สุราษฎร์ธานี 5
5 ตรัง 4
6 ปัตตานี 1
7 กรุงเทพมหานคร 1
8 กระบี่ 1
9 1
10 ร้อยเอ็ด 1
รวม 389
สถิติการรายงานสุขภาพของบุคลากร แยกตามหน่วยงาน 27/10/2564
# หน่วยงาน บุคลากร บันทึก ร้อยละ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 14 14 100.00%
2 สำนักหอสมุด 37 34 91.89%
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 29 25 86.21%
4 ฝ่ายวิชาการ 17 14 82.35%
5 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 5 4 80.00%
6 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5 4 80.00%
7 สำนักคอมพิวเตอร์ 38 30 78.95%
8 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 22 17 77.27%
9 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 7 5 71.43%
10 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 80 49 61.25%
11 คณะวิทยาศาสตร์ 166 92 55.42%
12 งานวิเทศสัมพันธ์ 2 1 50.00%
13 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 49 23 46.94%
14 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 21 8 38.10%
15 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 32 11 34.38%
16 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 6 2 33.33%
17 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 47 15 31.91%
18 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 30 6 20.00%
19 ฝ่ายนิติการ 5 1 20.00%
20 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 22 4 18.18%
21 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 17 3 17.65%
22 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 19 3 15.79%
23 บัณฑิตวิทยาลัย 7 1 14.29%
24 คณะศึกษาศาสตร์ 89 12 13.48%
25 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 9 1 11.11%
26 ฝ่ายแผนงาน 10 1 10.00%
27 สถาบันวิจัยและพัฒนา 15 1 6.67%
28 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 33 2 6.06%
29 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 121 3 2.48%
30 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 48 1 2.08%
31 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 66 1 1.52%
32 คณะนิติศาสตร์ 47 0 0.00%
33 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 22 0 0.00%
34 มหาวิทยาลัยทักษิณ 6 0 0.00%
35 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 0 0.00%
36 วิทยาลัยนานาชาติ 4 0 0.00%
37 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 14 0 0.00%