สถิติการฉีดวัคซีน COVID-19 และการรายงานสุขภาพประจำวัน บุคลากร

ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19
 
 
ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 แยกตามหน่วยงาน
# หน่วยงาน จำนวนบุคลากร เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5
1 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 7 7 7 2 0 0
2 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 17 17 16 12 2 0
3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 46 46 44 15 2 0
4 บัณฑิตวิทยาลัย 7 7 7 1 0 0
5 สำนักคอมพิวเตอร์ 38 38 38 35 4 0
6 สำนักหอสมุด 35 35 35 33 3 0
7 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 30 29 22 9 0 0
8 งานวิเทศสัมพันธ์ 4 4 4 4 1 0
9 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 3 3 3 2 0 0
10 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 19 19 19 12 0 0
11 ฝ่ายแผนงาน 11 11 11 1 0 0
12 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2 2 2 0 0 0
13 วิทยาลัยนานาชาติ 4 3 2 1 0 0
14 ฝ่ายวิชาการ 26 26 23 9 0 0
15 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5 5 5 4 0 0
16 ฝ่ายนิติการ 5 5 4 2 2 0
17 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 14 13 4 0 0 0
18 หน่วยตรวจสอบภายใน 6 6 6 2 0 0
19 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 76 65 54 23 0 0
20 คณะวิทยาศาสตร์ 163 156 154 86 7 0
21 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 51 50 38 15 0 0
22 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 48 45 42 3 1 0
23 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 34 33 29 3 0 0
24 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 33 32 31 16 0 0
25 คณะศึกษาศาสตร์ 89 80 75 21 0 0
26 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 22 21 20 9 1 0
27 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 22 21 21 15 0 0
28 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 21 20 20 0 0 0
29 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 121 103 95 4 0 0
30 สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 12 4 2 0 0
31 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 63 57 56 1 0 0
32 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 20 18 7 6 0 0
33 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 10 9 9 7 0 0
34 คณะนิติศาสตร์ 50 42 38 2 1 0
35 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 21 11 5 0 0
36 คณะพยาบาลศาสตร์ 31 25 24 20 1 0
37 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 29 24 22 14 0 0
สถิติการรายงานสุขภาพของบุคลากร
วันที่
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
1,200
รายงานสุขภาพ วันที่ 16/08/2565 แล้ว
32 (2.67%)
# จังหวัด จำนวนบุคลากร
1 พัทลุง 24
2 สงขลา 5
3 ตรัง 1
4 นครศรีธรรมราช 1
5 อุดรธานี 1
รวม 32
สถิติการรายงานสุขภาพของบุคลากร แยกตามหน่วยงาน 16/08/2565
# หน่วยงาน บุคลากร บันทึก ร้อยละ
1 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5 4 80.00%
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 29 13 44.83%
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 31 5 16.13%
4 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 10 1 10.00%
5 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 17 1 5.88%
6 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 33 1 3.03%
7 สำนักหอสมุด 35 1 2.86%
8 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 76 2 2.63%
9 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 46 1 2.17%
10 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 51 1 1.96%
11 คณะวิทยาศาสตร์ 163 2 1.23%
12 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 7 0 0.00%
13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 121 0 0.00%
14 คณะศึกษาศาสตร์ 89 0 0.00%
15 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 48 0 0.00%
16 คณะนิติศาสตร์ 50 0 0.00%
17 บัณฑิตวิทยาลัย 7 0 0.00%
18 สำนักคอมพิวเตอร์ 38 0 0.00%
19 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 34 0 0.00%
20 สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 0 0.00%
21 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 30 0 0.00%
22 งานวิเทศสัมพันธ์ 4 0 0.00%
23 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 3 0 0.00%
24 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 19 0 0.00%
25 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 63 0 0.00%
26 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 21 0 0.00%
27 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 22 0 0.00%
28 ฝ่ายแผนงาน 11 0 0.00%
29 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2 0 0.00%
30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 0 0.00%
31 วิทยาลัยนานาชาติ 4 0 0.00%
32 ฝ่ายวิชาการ 26 0 0.00%
33 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 20 0 0.00%
34 ฝ่ายนิติการ 5 0 0.00%
35 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 22 0 0.00%
36 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 14 0 0.00%
37 หน่วยตรวจสอบภายใน 6 0 0.00%