ระบบรายงานสุขภาพประจำวันของบุคลากร

พัฒนาโดย คณะพยาบาลศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์
สถิติการฉีดวัคซีน COVID-19 และสถิติรายงานสุขภาพ
Login with TSU iPass